Shōnen to Inu & Ginga no Inutachi

Shōnen to Inu & Ginga no Inutachi

Shōnen to Inu plus an additional story.