Kacchu No Senshi Gamu 1st Edition

Kacchu No Senshi Gamu 1st Edition

2 volumes.